Jak ustawić Stop-Loss i Take-Profit na WhiteBIT?

Co to jest Take-Profit (TP) i Stop-Loss (SL)?

Take-Profit (TP) — to poziom ceny, na którym trader chce zamknąć swoją obecną pozycję w celu zabezpieczenia zysku. Gdy cena osiągnie ustalony przez tradera poziom Take-Profit, zlecenie na zamknięcie pozycji jest automatycznie realizowane, a pozycja jest zamykana po cenie rynkowej.

Z drugiej strony, Stop-Loss (SL) — to poziom ceny, na którym trader chce zamknąć swoją obecną pozycję, aby ograniczyć straty. Gdy cena osiągnie ustalony przez tradera poziom Stop-Loss, zlecenie na zamknięcie pozycji również jest automatycznie realizowane, a pozycja jest zamykana po cenie rynkowej lub ustalonej.

Take-Profit (TP) і Stop-Loss (SL) — są jednymi z podstawowych narzędzi stosowanych do skutecznego zarządzania ryzykiem, kontroli emocji i przestrzegania strategii handlowych.

W tym artykule omówimy szczegółowo, co to jest Take-Profit (TP) i Stop-Loss (SL), jak działają na WhiteBIT oraz dlaczego są one ważnymi narzędziami dla każdego tradera, który dąży do efektywnego handlu na rynku aktywów cyfrowych.

Więcej informacji na temat Take-Profit (TP)

Take-Profit (TP) - w tłumaczeniu z angielskiego oznacza “wziąć zysk”. Jest to wcześniej określony poziom ceny, przy którym trader zamierza zamknąć pozycję, aby osiągnąć zysk.
Zazwyczaj poziom TP jest ustawiany powyżej ceny wejścia dla pozycji długich (long) i poniżej ceny wejścia dla pozycji krótkich (short). Gdy rynek osiąga ustalony poziom, pozycja zostaje automatycznie zamknięta, a trader zabezpiecza swój zysk.

 

Na przykład: 

 1. Użytkownik otworzył długą pozycję na 1 ETH po cenie 2000 USDT.
 2. Zdecydował się użyć strategii z ustalonym zyskiem i ustawił celowy poziom Take-Profit na 15%.
 3. W tym przypadku musi ustawić TP na poziomie 2300 USDT. Jeśli cena ETH zacznie rosnąć i osiągnie poziom 2300 USDT, wówczas zlecenie sprzedaży ETH zostanie automatycznie ustawione i zrealizowane po cenie rynkowej.
 4. Jeśli poziom docelowy zostanie osiągnięty, zlecenie zostanie wykonane, a użytkownik uzyska zysk w wysokości 15% od ceny zakupu, co wynosi: 2000 USDT * 0.15 = 300 USDT.

Więcej informacji na temat Stop-Loss (SL)

Stop-Loss (SL) w tłumaczeniu z angielskiego oznacza "zatrzymać stratę". Jest to zlecenie automatycznej sprzedaży kryptowaluty, jeśli cena spadnie do określonego poziomu. Narzędzie to służy do zarządzania ryzykiem i ograniczania potencjalnych strat z inwestycji.

Zazwyczaj SL jest ustawiane poniżej bieżącej ceny rynkowej - dla pozycji długich (long) i powyżej bieżącej ceny rynkowej - dla pozycji krótkich (short). Zlecenie jest wykonywane, gdy cena rynkowa osiąga określoną cenę SL, a aktywo jest sprzedawane po cenie rynkowej. Pomaga to chronić inwestora przed dalszymi stratami

 

Na przykład:

 1. Użytkownik otworzył długą pozycję na 1 BTC po cenie 40 000 USDT.
 2. Maksymalna dopuszczalna strata z tej transakcji wynosi 8%.
 3. W tym przypadku należy ustawić SL na poziomie 36 800 USDT. Jeśli cena BTC zacznie spadać i osiągnie poziom 36 800 USDT, zlecenie automatycznej sprzedaży zostanie ustawione i wykonane po cenie rynkowej.

 

Zlecenia TP i SL nie gwarantują wykonania po określonej cenie, zwłaszcza w warunkach zmienności na rynku, gdy popyt przewyższa podaż lub gdy wielkość pozycji jest zbyt duża. Zlecenia mogą być podatne na ślizganie, a cena wykonania może być gorsza od ustalonej ceny SL.

Jak działają Take-Profit (TP) i Stop-Loss (SL) na WhiteBIT?

Na WhiteBIT można ustawić TP i SL podczas składania nowego zlecenia kupna lub sprzedaży, przed otwarciem pozycji długiej (long) lub krótkiej (short), lub podczas dodawania funduszy do zlecenia lub pozycji. TP i SL można używać zarówno osobno, jak i w kombinacji.

W kontekście technicznym Take-Profit i Stop-Loss działają jak zlecenie Stop-Market, ale bez podawania ilości aktywów. Oznacza to, że gdy poziom TP lub SL zostanie osiągnięty, giełda automatycznie zamknie całą pozycję po cenie rynkowej.

Funkcja TP/SL na WhiteBIT umożliwia skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem poprzez jednoczesne umieszczanie kilku zleceń TP/SL. Za pomocą tej funkcji można dostosowywać TP/SL podczas składania zlecenia limitowego, rynkowego lub na przykład zlecenia Stop-limit/Stop-Market bezpośrednio w obszarze ustawień zlecenia.

 

Istnieją dwa warianty składania zleceń TP/SL:

 • Dla całej pozycji: gdy ustawiasz TP/SL dla całej pozycji, oznacza to, że poziomy Take Profit i Stop Loss są stosowane do całej wielkości twojej transakcji. Możesz ustawić jedno zlecenie TP/SL dla całej transakcji. Gdy cena osiągnie twój wcześniej określony poziom TP/SL, cała pozycja zostanie automatycznie zamknięta po bieżącej cenie rynkowej.
 • Dla części pozycji: w momencie otwarcia pozycji lub dodania środków do pozycji możesz ustawić TP/SL dla tej części twojej transakcji. Oznacza to, że możesz ustawić kilka poziomów TP/SL dla różnych części twojej transakcji. Gdy jeden z poziomów TP/SL zostanie osiągnięty, odpowiednia wielkość zostanie automatycznie zamknięta po bieżącej cenie rynkowej, a pozostałe poziomy TP/SL będą nadal aktywne.

Aby lepiej zrozumieć, jak te zlecenia działają, proponujemy zapoznać się z konkretnymi praktycznymi przykładami przedstawionymi dalej w artykule. Bardziej szczegółową różnicę między tymi wariantami składania zleceń możemy również zobaczyć, porównując je w tej tabeli:

Parametry TP/SL Dla całej pozycji Dla części pozycji
Logika realizacji zlecenia po osiągnięciu określonej przez ciebie ceny “spustowej”. TP/SL jest aktywowany dla całej pozycji, a pozycja zamyka się zleceniem rynkowym (market order). Aktywowany jest osobny TP/SL i odpowiednie wolumeny pozycji są zamykane po cenie rynkowej po osiągnięciu określonej przez ciebie ceny.
Maksymalna liczba zleceń TP/SL, które mogą być składane jednocześnie. Tylko jedno zlecenie TP/SL dla jednej pozycji. Wiele zleceń TP/SL dla jednej pozycji.
Zwiększenie wolumenu pozycji a bieżąca pozycja. Wolumen zleceń TP/SL jest dostosowywany do wielkości otwartych pozycji. Korekta wielkości otwartych pozycji nie wpływa na wolumen zleceń TP/SL.
Zmniejszenie wolumenu pozycji a bieżąca pozycja. Wolumen zleceń TP/SL jest dostosowywany do wielkości otwartych pozycji. Korekta wielkości otwartych pozycji nie wpływa na wolumen zleceń TP/SL.

 

Także, dla lepszego zrozumienia rozważmy kilka przykładów:

Scenariusz 1 - trader ma kilka zleceń TP/SL jednocześnie.

Na przykład, obecna cena rynkowa BTC wynosi 25 000 USDT. Trader otwiera długą pozycję na 1 BTC i jednocześnie tworzy kilka zleceń TP/SL:

Zlecenie TP/SL A

 • Parametry TP/SL: dla części pozycji (zakładając użycie zlecenia rynkowego)
 • Cena “spustowa” TP: 26 000 USDT
 • Ilość: 0,5 BTC

Zlecenie TP/SL B

 • Parametry TP/SL: dla części pozycji (zakładając użycie zlecenia rynkowego)
 • Cena “spustowa” TP: 30 000 USDT
 • Ilość: 0,5 BTC

Zlecenie TP/SL C

 • Parametry TP/SL: dla całej pozycji
 • Cena “spustowa” SL: 23 000 USDT
 • Ilość: 1 BTC

W warunkach rynkowych funkcja TP/SL będzie działać w następujący sposób:

 • Gdy cena rynkowa BTC osiągnie 26 000 USDT, zlecenie TP/SL A zostanie aktywowane i zamknie część pozycji na 0,5 BTC po cenie rynkowej. Traderowi pozostaje pozycja na 0,5 BTC (zlecenia TP/SL B i C nadal pozostają aktywne).
 • Gdy cena rynkowa BTC osiągnie 27 000 USDT, trader ręcznie zamyka 0,1 BTC. Końcowy wolumen pozycji wynosi 0,4 BTC (zlecenia TP/SL B i C nadal pozostają aktywne).
 • Gdy cena rynkowa BTC osiągnie 30 000 USDT, zlecenie TP/SL B zostanie aktywowane i Take-Profit na 0,4 BTC zostanie zrealizowany po cenie rynkowej (zlecenie TP/SL C zostanie automatycznie anulowane).

Scenariusz 2 - trader już posiada zlecenie TP/SL i nowe zlecenie z TP/SL (dla bieżącego zlecenia) zostaje zrealizowane.

Załóżmy, że obecna cena rynkowa BTC wynosi 25 000 USDT. Trader już posiada długą (long) pozycję na 1 BTC, a zlecenie Take-Profit ma następujące ustawienia:

Zlecenie TP/SL A

 • Parametry TP/SL: dla całej pozycji (używając zlecenia rynkowego)
 • Cena “spustowa” TP: 26 000 USDT 
 • Ilość: 1 BTC

 

Następnie trader składa zlecenie limit na zakup 1 BTC po cenie 24 000 USDT z nowym Take-Profit na 27 000 USDT i Stop-Loss na 22 000 USDT dla kontraktu o wielkości 1 BTC (bieżące zlecenie).

W warunkach rynkowych funkcja TP/SL będzie działać w następujący sposób:

 • Jeśli cena rynkowa spadnie do 24 000 USDT i zlecenie limit zostanie częściowo zrealizowane na 0,5 BTC - wielkość bieżącej otwartej pozycji wyniesie 1,5 BTC. Wówczas nowe zlecenie TP/SL zostanie złożone w następujący sposób:

Zlecenie TP/SL B

 • Parametry TP/SL: dla części pozycji
 • Cena “spustowa” TP: 27 000 USDT
 • Ilość: 0,5 BTC
 • Cena “spustowa” SL: 22 000 USDT
 • Ilość: 0,5 BTC

W warunkach rynkowych funkcja TP/SL będzie działać w następujący sposób:

 • Jeśli cena rynkowa BTC osiągnie 26 000 USDT, zlecenie TP/SL A zostanie aktywowane i zamknie pozycję na 1 BTC po cenie rynkowej. Traderowi pozostaje pozycja na 0,5 BTC (zlecenie TP/SL B nadal pozostaje aktywne).
 • Jeśli cena rynkowa BTC osiągnie 24 000 USDT, pozostałe zlecenie limit na 0,5 BTC zostanie zrealizowane i zostanie złożone nowe zlecenie TP/SL C na 0,5 BTC. Wówczas wielkość pozycji tradera zwiększy się do 1 BTC, a dwa zlecenia TP/SL B i C pozostaną aktywne.

Zlecenie TP/SL C

 • Parametry TP/SL: dla części pozycji
 • Cena “spustowa” TP: 27 000 USDT
 • Ilość: 0,5 BTC
 • Cena “spustowa” SL: 22 000 USDT
 • Ilość: 0,5 BTC

Dlaczego warto korzystać z TP i SL?

Zarządzanie ryzykiem

TP i SL pomagają ograniczyć potencjalne straty i zyski. Ustalając z góry określony punkt wyjścia z pozycji (SL), można kontrolować maksymalną kwotę, którą jesteśmy gotowi stracić na danej transakcji. Natomiast zlecenia TP pozwalają zrealizować zyski, gdy rynek osiąga pożądany poziom i skorzystać z korzystnych ruchów rynkowych.

 

Eliminacja uprzedzeń emocjonalnych i wsparcie dyscypliny handlowej

Rynek to emocje. Często handel może być trudny, a emocje mogą zaciemniać ocenę, prowadząc do zmiany strategii. Zlecenia TP i SL pomagają wyeliminować uprzedzenia emocjonalne, automatyzując strategię wyjścia z pozycji. Ustalając zlecenia z wyprzedzeniem, można uniknąć pokusy odejścia od swojego planu z powodu strachu lub innych emocjonalnych czynników. TP i SL pomagają utrzymać dyscyplinę handlową i realizację planu handlowego, co jest podstawą stabilnego handlu na rynku.

 

Zarządzanie czasem

TP i SL oszczędzają czas, ponieważ nie trzeba ciągle monitorować rynku. Gdy zlecenia są już ustawione, można skupić się na innych aspektach strategii handlowej.

Wsparcie

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące funkcjonalności naszej giełdy, możesz:

 • Wysłać zgłoszenie na naszej stronie internetowej;
 • Napisać na e-mail obsługi klienta: support@whitebit.com;
 • Napisać w czat, używając przycisku w prawym dolnym rogu ekranu (w aplikacji WhiteBIT, w lewym górnym rogu, przejdź do sekcji "Konto" — "Dział wsparcia").

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2